Privacyverklaring

Lifetree.nu is er mee bekend dat de door de opdrachtgever en/of klant verstrekte gegevens persoonsgegevens zijn en behandeld dienen te worden volgens de bepalingen van de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” en de “SUWI-wet". Alle informatie verzameld over klanten en/of opdrachtgever wordt vertrouwelijk behandeld. Lifetree.nu draagt er zorg voor dat deze geheimhouding ook door eventueel ingeschakelde derden wordt nageleefd

Lifetree.nu geeft een periodieke nieuwsbrief uit. E-mailadressen bij aanvraag van de nieuwsbrief worden door Lifetree.nu bewaard. Lifetree.nu zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Lifetree.nu maakt geen gebruik van cookies op haar website. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen.

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacybeleid terecht bij Lifetree.nu.

Lifetree.nu is gerechtigd de inhoud van het Privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.